aaaodhady.cz dále podklady

Podklady pro ocenění

Soupis je pouze orientační. Některé dokumenty může po domluvě zajistit znalec.

- Umožnit prohlídku za denního světla
- nabývací titul
tj. doklad, na základě kterého jste se stali vlastníky (kupní nebo darovací smlouva, zápis o dědictví, smlouva o převodu bytu člena družstva do osobního vlastnictví a pod.)
- výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)
- snímek z pozemkové mapy nebo geometrický plán (pouze v případě, že součástí ocenění je pozemek nebo u bytů spoluvlastnický podíl na pozemku)
- starší znalecký posudek (pokud existuje)
- další podklady např: výkresová dokumentace, doklady o kolaudaci, prohlášení vlastníka apod.